IT&CM China 2018
2018年3月20日至22日 • 上海跨国采购会展中心
行业来宾在线登记
在线报名截止日期 : 2018年3月20日

 
说明:
  1. 欲以行业来宾身份参展的代表可以通过填写以下表格并于 2018年3月20日前完成在线申请。
  2. 2018年3月20日之后,注册只限现场完成。请注意,现场注册只接受现金付款
  3. 报名费:

展期2天 (2018年3月22 -23日)
560元人民币 (非买家注册代表)
  4. 支付必须先于行业来宾确认。
  5. 请准确完成所有字段的填写并区分大小写。
  6. 标有*符号的问题为必须填写 。
  7. 我们将严格保密您填写的所有信息。
  8. 如果您需要更多帮助,请联系我们:
邮箱: zhou.li@citsmice.com.cn
电话: (86) 010-85228565
 
在线登记表格
称谓 * :
名字 * :
姓氏 * :
职位 * :
公司名称 * :
门牌号 * :
街道名称 * :
单元号 :
大厦名称 :
:
城市/行政区 * :
国家/地区 * :
邮编 * :
电话 * : 国家代码  区号  号码 
传真 : 国家代码  区号  号码 
手机 : 国家代码  区号  号码 
电子邮箱 * :
公司网址 :
您从下列哪种渠道了解到 IT&CM China 2018 的信息? :

   
CITS International M.I.C.E Co., Ltd. Rm 611,CITS Bldg, 1 Dongdan North St,Dongcheng District, Beijing 100005,China
Tel: (86) 010-85265470 Fax: (86) 010-65222919 E-mail: yan.yan@citsmice.com.cn